ข้อมูลพื้นที่ที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่ดินป่าไม้

28.81%

ป่าสงวนแห่งชาติ

20.64%

ป่าอนุรักษ์

1.9%

ป่าเตรียมอนุรักษ์

0.73%

ป่าชายเลนฯ

พื้นที่มีสภาพป่าไม้ 2557-58 (Existing forest 2015)
Google Regional Map
31.60 %
General Infomation
ประเทศไทย 323.53 ล้านไร่
พื้นที่มีสภาพเป็นป่าไม้ 102.24 ล้านไร่
ป่าสงวนแห่งชาติ 146.34 ล้านไร่
ป่าเตรียมการอนุรักษ์ 6.16 ล้านไร่
ป่าอนุรักษ์ 66.21 ล้านไร่
ป่าชายเลนตามมติฯ 2.73 ล้านไร่

พื้นที่ในความรับผิดชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ยังรวมพื้นที่ส่งมอบ สปก.) Google Regional Map
พื้นที่มีสภาพป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ตัดส่วนที่ทับซ้อนกันออกแล้ว แต่ยังไม่ตัด สปก.)

ป่าสงวนแห่งชาติ 31.67/93.21 ล้านไร่

ป่าเตรียมการอนุรักษ์ 5.6/6.16 ล้านไร่

ป่าอนุรักษ์ 55.47/66.21 ล้านไร่

ป่าชายเลนตามมติฯ 1.14/2.37 ล้านไร่


พื้นที่มีสภาพป่าไม้ 2557-58 (Existing forest 2015) แบ่งรายภาค
ภาค เนื้อที่ภาค (ไร่) เนื้อที่ป่า (ไร่) ร้อยละ
ภาคเหนือ 60,048,349.14 38,719,094.97 64.48%
ภาคกลาง 56,912,645.90 11,984,339.30 21.06%
ภาคตะวันตก 34,038,210.43 20,112,232.71 59.09%
ภาคตะวันออก 21,550,883.56 4,691,143.23 21.77%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 104,823,709.24 15,660,166.47 14.94%
ภาคใต้ 46,154,901.40 11,074,005.20 23.99%


Land Use Of Thailand
lu_thailand
Land Utility in NRF.
lu_thailand